Tag Archives: เที่ยวเมืองรอง

2561 ท่องเที่ยวเมืองรองแบบสโลว์ไลฟ์

ล่าสุดเดือนนี้ (สิงหาคม 2561) รัฐบาลได้ปรับรูปแบบนโยบายมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง คือ ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2561 เพื่อใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อน ได้แก่ 1) ค่าที่พักในโรงแรม ส่วนโฮมสเตย์ก็ต้องเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2) ค่าบริการนำเที่ยว (แพ็คเกจทัวร์) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำหรับการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมัน ค่ารถ ก็ไม่สามารถนำไปลดหย่อนได้ ส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลก็สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายห้องประชุม ที่พัก หรือค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประชุมได้ 2 เท่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มนักท่องเที่ยวในเมืองรองและเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะสร้างรายได้แก่เศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า 10,000 … Continue reading

Posted in การท่องเที่ยวไทย | Tagged , , | Comments Off on 2561 ท่องเที่ยวเมืองรองแบบสโลว์ไลฟ์