โฮมสเตย์ ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เราคงเคยได้ยินเรื่องสำนึกรักบ้านเกิดกันมาจนชินชา เป็นสิ่งที่สังคมไทยปลูกฝังกันมาตั้งนมนานมาแล้ว นั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงรากเหง้าความคิดของคนสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี การจากบ้านมาหางานทำในเมืองกรุงเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมาทำเป็นหนัง ละคน หรือแม้กระทั้งนิยาย สิ่งเหล่านั้นก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เมื่อเราเติบโตขึ้น การพลัดพรากจากถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเราโตขึ้น เราก็ไม่สามารถอยู่บ้านที่เล็กเท่าเดิมได้ ความคิดความอ่าน ความฝัน และแรงบันดาลใจในชีวิต ผลักดันให้เราต้องดิ้นรนเข้าหาที่อยู่ใหม่ที่เอื้ออำนวยประโยชน์แก่เรา ไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษา หน้าที่การงานที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้น แต่สิ่งนั้นกลับไม่ได้ทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันในเรื่องของการสำนึกรักบ้านเกิดและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลานานมาก การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือการที่มนุษย์ ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบแบบแผน โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง และการท่องเที่ยวนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า เราพึ่งพาประโยชน์จากธรรมชาติ แต่ก็ต้องไม่ให้ประโยชน์ที่เราได้รับนั้นเบียดเบียนธรรมชาติ

Read More