เที่ยวอยุธยา ชมเมืองเก่า ซึมซับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

อยุธยาเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศ เพราะว่าเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยาจึงเต็มไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่ บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดี ซึ่งโบราณสถานส่วนใหญ่ก็คือวัดเก่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเรียงรายตามจุดต่าง ๆ ในเมือง นับว่าเป็นสถานที่ที่น่าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานในอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยาที่โด่งดังที่สุดก็คือวัดใหญ่ชัยมงคล ที่โดดเด่นด้วยพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวนมหาราช เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการทำยุทธหัตถี อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ในความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีแก่เหล่าทหารที่ตามพระองค์ท่านไม่ทันตอนที่ทำศึก ตัววัดแต่เดิมชื่อว่าวัดป่าแก้ว สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหรือในช่วงของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 และอีกวัดหนึ่งก็คือวัดพนัญเชิงวรวิหาร ที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกง วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยผู้สร้างก็คือสมเด็จพระเอกาทศรฐให้เป็นพระอารามหลวง ถายในวัดจะมีทั้งพระอุโบสถแบบไทยและแบบจีน เนื่องจากหลวงพ่อโตก็ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนเช่นเดียวกัน

นอกจากนั้นก็ยังมีวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่เป็นวัดประจำพระราชวัง โดยภายในวัดจะมีเจดีย์แบบศรีลังกา 3 องค์และซากโบราณสถานอื่น ๆ ที่มีความเก่าแก่และสวยงาม และวัดมหาธาตุที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลด้วยภาพเศียรพระพุทธรูปที่ถูกล้อมด้วยรากต้นไม้ วัดนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่ประทับของสมเด็จ พระสังฆราช หากนักท่องเที่ยวไปเยือนในปัจจุบัน จะได้พบพระเจดีย์แปดเหลี่ยมสี่ชั้นหนึ่งเดียวในอยุธยา ซึ่งมีความสวยงามวิจิตรเป็นอย่างยิ่ง

ข้อควรระวังในการมาเที่ยวโบราณสถานที่อยุธยา

การมาเที่ยวโบราณสถานของอยุธยานั้น นักท่องเที่ยวต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าควรจะให้ความเคารพสถานที่ นอกจากจะต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว นักท่องเที่ยวต้องไม่ปีนป่าย ไม่ขีดเขียน ไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้โบราณสถานเสียหาย ไม่หยิบจับเอาสิ่งของใดกลับบ้าน และห้ามล่วงล้ำเข้าไปในจุดห้ามเข้า โดยแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่คอยดูแลความสงบและคอยตักเตือนหากพบเจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่เสมอ ในฐานะนักท่องเที่ยวชาวไทยเอง ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและช่วยกันตักเตือนตามแต่จะเห็นสมควร

อยุธยานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์ ตามโบราณสถานต่าง ๆ นั้นได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี หากได้ไปเยือนสักครั้งแล้วจะรู้สึกหวงแหนและเคารพบรรพบุรุษของเราที่ช่วยปกป้องบ้านเมือง ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงปัจจุบัน